Informatie pagina.

 
Op deze pagina's vindt u:
o Beleidsplan Stichting Theatergroep Respect
o Privacy Policy Theatergroep Respect
o Het beloningsbeleid van Stichting Theatergroep Respect
o Het bestuur van Stichting Theatergroep Respect
o Jaarverslag Stichting Theatergroep Respect
 

 

Beleidsplan Stichting Theatergroep Respect:

In dit beleidsplan wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:
o De visie van Respect
o De missie
o De doelgroep
o De vrijwilligers
o De artistiek leider
o Het bestuur
o De werkwijze
o De financiën
o Samenwerking

De visie;
Respect werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens respect verdient. Dat geldt in gelijke mate voor mensen met een verstandelijke beperking. Zolang ze kind zijn wordt er van alles aan hun ontwikkeling gedaan. Daarna belanden ze vaak in een woonvorm en in diverse dagbestedingsprojecten. Door specifiek het ontwikkelen van theatertalenten bij volwassen mensen met een verstandelijke beperking blijkt dat zij beter in staat zijn hun eigen plek in de samenleving te vinden, sterker worden en meer zelfvertrouwen opbouwen.

De missie;
Door het ontwikkelen van theatertalenten bij mensen met een verstandelijke beperking leren zowel zij als de vrijwilligers samenwerken op basis van respect voor elkaar en gelijkwaardigheid. Samen bouwen wij aan de jaarlijkse musicalvoorstelling. Ook is het belangrijk om vooroordelen over mensen met een beperking aan te pakken. In onze voorstellingen laten we zien dat mensen met een beperking ook mensen met een toevoeging kunnen zijn en zeker niet dom of zielig!

De doelgroep;
De doelgroep van Respect wordt gevormd door mensen met een (verstandelijke) beperking uit de regio Westelijk Noord-Brabant, die houden van zang, dans en toneel.
Er wordt een leeftijdsgrens vanaf 18 jaar gehanteerd.
Mensen die bij Theatergroep Respect willen komen gaan vooraf akkoord met het feit dat een musical maken iets is dat je alleen met zijn allen samen kunt doen. Een keertje afzeggen mag best, maar om een mooi product te maken hebben we elkaar allemaal nodig.

De vrijwilligers;
Vrijwilligers kunnen o.m. spelers in de musical zijn, decorbouwers, kledingmakers, etc. Hierin wordt zeker rekening gehouden met de talenten en wensen van de vrijwilligers. Wat voor hen echter heel duidelijk moet zijn is dat hun wensen op het gebied van toneelspelen ondergeschikt zijn aan die van de doelgroep. Wie echt zelf op het toneel wil schitteren kan beter aansluiten bij een reguliere toneelvereniging. Zij worden door de regisseur ingezet waar op het podium ondersteuning van de doelgroep noodzakelijk is.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij in goede harmonie de spelers van de doelgroep
ondersteunen, respecteren en hen uitdagen hun talenten verder te ontwikkelen. Vrijwilligers dragen actief bij aan een veilige en gezellige sfeer binnen de totale groep.
Ook hier geldt: Vrijwillig is zeker niet vrijblijvend!

De artistiek leider;
De artistiek leider en tevens ook regisseur van deze groep is verantwoordelijk voor de keuze van de te spelen musical. Door de stukken zelf te schrijven wordt de doelgroep niet in een personage gedwongen dat absoluut niet bij hen past en wordt gebruik gemaakt van hun sterke kanten en talenten. Ook kan er op die manier voor gezorgd worden dat er voor alle spelers voldoende uitdaging is; vaak een treetje hoger, soms een stapje terug.
De regisseur/Artistiek leider moet snel, positief en oplossingsgericht kunnen denken om er voor te zorgen dat ook datgene dat niet direct lukt toch een positieve ervaring wordt.
De artistiek leider geeft leiding aan het productieproces en aan de uitvoeringen en bewaakt het ter beschikking gestelde budget.

Het bestuur;
is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting en ondersteunt de artistiek
leider actief in het uitvoeren van zijn/haar taak. Het bestuur is actief betrokken bij het
werven van fondsen om de voorstellingen mogelijk te maken. Ook houdt het bestuur zich bezig met alle verantwoordelijkheden van een stichting, zoals verzekeringen, het verkrijgen van een ANBI-status e.d.

De werkwijze;
Minimaal eenmaal per jaar wordt er een musicalvoorstelling op de planken gebracht. De
uitvoeringen worden, zo mogelijk, in meerdere theaters in Westelijk Noord-Brabant
geprogrammeerd. Met een beperkt budget is het echter erg moeilijk om meer dan 2 keer op te treden. Als de huur van de schouwburg hoger is dan de inkomsten ontstaat er een flinke verliespost. Het is dus erg moeilijk om ‘te groeien’.
Om de voorstellingen mogelijk te maken wordt in principe wekelijks gerepeteerd onder leiding van de artistiek leider en indien nodig ook wel op een zaterdag of zondag.

De financiën;
De stichting krijgt haar inkomsten uit de bijdrage die de deelnemers uit de doelgroep
betalen, uit de inkomsten van de voorstelling en uit subsidies en donaties.
Daarnaast doet de groep ook andere dingen om wat geld binnen te halen, zoals het opnemen en verkopen van een cd-single, jubileum fotoboeken maken en verkopen en het verkopen van toneelkleding. Ook het samenwerken met andere groepen levert vaak meer publiek op.
Het bestuur stelt jaarlijks, in samenspraak met de artistiek leider, een budget vast voor de
komende voorstelling. Na afloop van de voorstelling wordt de rekening opgemaakt.

Samenwerking;
Respect zoekt actief samenwerking met organisaties en personen die een bijdrage kunnen
leveren aan het welslagen van de missie. We doen dit vanuit verschillende oogpunten:
a. Door het samenwerken met o.a. scholen en verenigingen voor dans, djembé, twirl, turnen, circus, enz. leert onze doelgroep andere mensen kennen en worden ze uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. In deze samenwerkingen is het de bedoeling dat onze mensen dingen leren van anderen, maar het wel zelf moeten gaan doen.
b. We werken ook regelmatig samen met b.v. (kinder)koren, specifieke dansgroepen e.d. Deze groepen treden wel zelf op in onze voorstelling en voegen hierdoor iets toe wat binnen onze groep niet kan.
Respect werkt ook samen met Stichting Theaterwerkplaats Tiuri. Doel van deze samenwerking is het delen van expertise en het behalen van kostenvoordeel. Alleen als dat uit een oogpunt van continuïteit bevorderlijk is, wordt een fusie met Tiuri op termijn niet uitgesloten.

 Privacy Policy Theatergroep Respect

De Stichting Theatergroep Respect hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Theatergroep Respect houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Theatergroep Respect zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van Persoonsgegevens van deelnemers, vrijwilligers en leveranciers;

Persoonsgegevens van deelnemers, vrijwilligers en leveranciers verwerkt Theatergroep Respect ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
1. communicatie mogelijk maken
2. financiële administratie
3. bereikbaarheid bij calamiteiten
Grondslag voor deze persoonsgegevens is
* de betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het betreffende doel;
* het gebruik van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een (al dan niet nog) te sluiten overeenkomst met de betrokkene
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Theatergroep Respect de volgende persoonsgegevens van u vragen:
* Voornaam;
* Tussenvoegsel;
* Achternaam;
* (Zakelijk) Telefoonnummer;
* huisadres
* (Zakelijk) E-mailadres;
* Geslacht.
* geboortedatum
Uw persoonsgegevens worden door Theatergroep Respect opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
* Gedurende de looptijd van de overeenkomst c.q. toestemmingsverklaring en daarna ( voor zover van toepassing)alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholder en/of geïnteresseerde;

Persoonsgegevens van stakeholder en/of geïnteresseerde worden door Theatergroep Respect verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
* Informatieverstrekking in de vorm van( nieuws)brieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
* Mondelinge toestemming en/ of afgifte visitekaartje
* Vermoeden van interesse
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Theatergroep Respect de volgende persoonsgegevens van u vragen:
* Voornaam;
* Tussenvoegsel;
* Achternaam;
* Telefoonnummer;
* huisadres
* E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Theatergroep Respect opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
* Gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden;
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
* Het verzorgen van de website
* Voor zover van toepassing :het verzorgen van( nieuws)brieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU;
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen;
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn;
Theatergroep Respect bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging;
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
*
Alle personen die namens Theatergroep Respect van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
* We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
* Onze vrijwilligers en deelnemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens;
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten;
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen;
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Theatergroep Respect
Lard Brouwer
E-mailadres: lardbrouwer@gmail.com

 

 

 
Het beloningsbeleid;


Noch het bestuur, noch de creatief leider, noch de vrijwilligers krijgen een financiële beloning voor hun activiteiten.
 
 

 
Het bestuur van Stichting Theatergroep Respect;


Sinds 2017 is Theatergroep Respect een stichting.
Hieronder ziet u de bestuursleden:

 
Voorzitter Harmen Krepel
Bestuurslid Michel Marijnen
Privacy Coördinator Lard Brouwer
Penningmeester en secretaris Koos Zaad
Creatief leider Janneke Nagtzaam
 
 

 
Jaarverslag Stichting Theatergroep Respect;

Het jaarverslag van 2017 is hier te downloaden. (pdf formaat)